Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Link
 
látogatottság
Indulás: 2006-03-06
 
A tűzoltóság elmúlt évi tevékenysége

Mint köztestületi önkéntes tűzoltóság a szervezeti, működési jellemzőit  alapvetően a

     -     Ptk. 61-64.§,

     -    1988.évi II. tv. Az egyesülési jogról

     -    1996 évi XXXI. Törvény a tűzvédelemről

     -     256/ 2008 korm . rendelet az önkéntest tűzoltóságokról

     -    valamint az alapszabályban lefektetett pontok határozzák meg.

 

 Általánosságban megfogalmazható az önkéntes tűzoltóságunkra, hogy  mint  a hivatásostól és  egyesületitől egyaránt eltérő  tűzvédelmi szervezeti  forma, az 1998-as kezdő évtől napjainkig az élet más területeihez hasonlóan folyamatos változáson ment keresztül.

A változtatásokat nem csak a mindennapok gyakorlatának tapasztalatai, hanem a növekvő követelményeknek való megfelelés kényszere is szükségessé tette.

A változtatások érintették a működés szabályozásának rendszerét, valamint az alaprendeltetésből eredő tevékenység gyakorlatát.

Vezetés , irányítás:

A tűzoltási szakfeladatok szervezése és az évente a - közgyűlés által elfogadott - munkatervben foglaltak végrehajtása a parancsnok feladata és felelőssége. Ennek  ellenőrzését az elnökség az elnökön keresztül gyakorolja. Az alapszabály , a gazdálkodási szabályzat, illetve a szolgálati szabályzat tekinthető azon dokumentumoknak, amelyek a működés kereteit adják .

Az éves munkaprogramban megfogalmazott feladatok ismertetése negyedéves, illetve havi lebontásban  a hónap első hetének szerdai napján történik, vezetői értekezlet keretében. 

 A tűzoltóság személyi állományát érintő felkészülési feladatokat a parancsnok hetente egy alkalommal , heti eligazítás formájában közli. Az eligazításon a főfoglalkozású állomány tagjai kötelezőjelleggel, az önkéntesek szabadidejük  adta lehetőségük szerint vesznek részt.

A fontosabb feladatok parancsnoki utasítás, intézkedés formájában kerülnek kiadásra, amelyek a visszacsatolás érdekében az ügyeleten kihelyezésre, valamint irattári iktatásra kerülnek.

Az általános munkavállalói kötelezettségeket a kiadott munkaköri leírások tartalmazzák.

 Kapcsolatok, együttműködés:

Tűzoltóságunknál kiemelt fontosságú a minden irányban kiépített, jól működő kapcsolatrendszer. Ez vonatkozik a székhelyszerinti önkormányzat vezetésére, szakmai ellenőrző szervezetekre ( BM. OKF, Megyei Kat. Véd. Igazgatóság) és   a szakmai szövetségekre (MTSZ, ÖTSZ).

 A székhelyszerinti település önkormányzatával, illetve vezetésével a kapcsolat jól működőnek minősíthető. A 2010 évtől eltekintve rendszeres volt a parancsnoki beszámoltatás a képviselőtestület előtt.

A működési területünkön lévő települések többi önkormányzatával  minden erőfeszítésünk ellenére, fogadókészség hiányában nem alakult ki  a szükséges mértékű, intézményesített kapcsolat.                     

Az együttműködés eseti jellegű, elsősorban olyan jelentősebb káreseményhez, vagy veszélyhelyzethez köthető, amely az adott településen nagyobb visszhangot vált ki. A tárgyidőszakban az általunk felajánlott beszámoltatási lehetőséggel a társtelepülések önkormányzatai egyszer sem éltek.

Általában nem tekintik fontosnak - szabályozás hiányában- a helyi tűzvédelem  értékelését , áttekintését.

Ez a körülmény erősen hátráltatja a  tűzmegelőzési tevékenységünk ottani hatékonyságát is.

A székhelyszerinti településen a tűzmegelőzési propaganda területén folyamatos előrelépést tudtunk elérni a helyi lakosokkal, vállalkozókkal. Bizalommal fordulnak hozzánk tűzvédelmi tanácsért.

Az idegenforgalomhoz kapcsolódó vállalkozások esetében is pozitív hozzáállás tapasztalható. Gyakran keresik fel a tűzoltóságot tűzvédelmi tanácsadás igényével, amelyben minden esetben igyekszünk segíteni.

A tűzvédelmi propaganda keretében rendszeresek az oktatási intézményben tartott bemutatók.

 A helyi, önkormányzati írott sajtóval éveken keresztül jó kapcsolat volt a jellemző. Több híradás jelent meg a tűzoltóságról, de tájékoztató tűzmegelőzési információk közreadására is kapunk lehetőséget. Ez az elmúlt két évben erősen visszafejlődött.

A helyi  rádióban, amíg folyamatos adás volt, szinte heti rendszerességgel adtunk tájékoztatást, riportot.

Nagy segítséget nyújtottak a tömegtájékoztatás lehetőségének biztosításával a megelőző propaganda területén.

A területi illetékességgel összefüggésben velünk együttműködő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal folyamatos, jónak minősíthető kapcsolat alakult ki. Ugyanakkor továbbra sem érzékelhető elmozdulás a hatósági engedélyezés, tűzvédelmi szemlék lefolytatásában történő bevonás területén. Ez a gyakorlatban is hátráltathatja munkánkat egy számunkra ismeretlen létesítményben bekövetkezett tűz esetén a beavatkozás során.

Személyi feltételek:

A  jelenlegi tűzoltói létszám: 16 fő

Ebből:

 Főfoglalkozású                                                              6

 Önkéntes                                                                       10

                    

A főfoglalkozású tűzoltók határozatlan időre kötött munkaszerződéssel dolgoznak. Az önkéntesek közül híradó ügyeletesi feladatkörben 4 fő az önkormányzat segítségével közcélú foglakoztatási formában került bevonásra. Szabadság, betegség vagy eltávozás miatti főfoglalkozású létszám csökkenés ellensúlyozására, vagy rendkívüli készenlét elrendelése esetén (pl.: árvíz, elhúzódó elemi károk) további szükséges, de nem elégséges számú önkéntes tűzoltók álltak rendelkezésre. Ők kifejezetten szabadidejükben, munkahelyük műszakbeosztásától függően, vagy szabadságuk ideje alatt adnak készenléti szolgálatot.

Általában, évente 1-2 új önkéntest sikerült bevonni munkánkba, de ugyanennyi csökkenés is  jellemző  a helyi foglakoztatási helyzet  függvényében.

Az ifjúsági tűzoltószakkör  12 fővel  működik. Részt vettek a központilag szervezett nyári minősítő táborozáson és sikeresen teljesítették korosztályhoz tartozó minősítési szinteket.

Képzés, oktatás

Képzettség jelenleg:                                                                                        fő

                                                                                                             

1

1

2

9

3

 

 

1

3

3

1

4

Felsőfokú szakirányú végzettség :                            

Parancsnoki + tűzvédelmi előadói végzettség: :     

Parancsnoki tanfolyam:                                     

Tűzoltó szakmunkás:                                          

Tűzoltó alaptanfolyam                                                                                              

 

specifikáció:

Híradóközpont-kezelő                                        

Szerkezelő                                 

Kisgépkezelő           :                                      

Idegen nyelv

Búvár,

vízimentő                                                                                                                                            

Önkéntes Tűzoltóságunk a személyi állományának képesítése megfelel a 10/2008 ÖM rendelet  4.§ (1)-(4) pontjában foglaltaknak.

A megyei szakmai felügyelet által jóváhagyott éves továbbképzési tervben , valamint annak mellékletét képező éves gyakorlattervben foglaltak szerint történik a személyi állomány felkészültségének szinten tartása .

A képzési témakörök összeállítása és gyakorlatok végrehajtása során a működési területünkön nagyvalószínűséggel előforduló káresetek elhárításakor alkalmazható ismeretek bővítését tartottuk elsődlegesnek.

A gépjárművezetők éves ismétlődő KRESZ oktatására a képzési tervben foglaltak szerint kerül sor.

  Készenléti és ügyeleti tevékenység :

A tűzoltóság Híradó Ügyeleti Ügyrendje a 1/2003 (I.9.) BM rendelet alapján készült, melynek a tárgy évi aktualizálása folyamatosan  történik.

A napi készenléti létszám a híradó ügyeletesek szervezésében részben önkéntes alapon, részben műszakszerűen történik. Az önkéntesek megbízhatóan egészítik ki a szükséges létszámot.

Az informatikai alapú TÜRR kisebb hibákkal ugyan, de megfelelően biztosította a személyi riasztás SMS-el történő végrehajtását. E program  a teljes tűzoltói állomány szervezhetőségét, adatainak nyilvántartását, alkalmazhatóságának figyelemelkísérését is lehetővé teszi.

Az országos tömegkommunikációs rendszertől függő TÜRR rendszer esetleges kiesése esetén külön parancsnoki intézkedés szabályozza a riasztás lebonyolításának módszerét.

Tűzoltóságunknál tartott OKF, illetve megyei szintű ellenőrzések során az állomány a 256/2008. Korm. rendeletben  meghatározott időn belül teljesítette a vonuló készséget.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai felügyeleti jogköréből adódóan – minden negyedévben, szúrópróbaszerűen - ellenőrzéseket hajt végre a tűzoltóságokon. Az ügyeleti ellenőrzési naplóban leírtak szerint az állomány riaszthatósága, bevethetőségére vonatkozóan kifogás nem volt.

Fegyelmi helyzet folyamatosan jónak értékelhető, eljárás kezdeményezésére a tárgy időszakban nem került sor annak ellenére, hogy a készenléti leterheltség igen nagy.

 

 

 

 Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység:

Önkéntes Tűzoltóságunk működési területén az elmúlt években bekövetkezett tűz illetve műszaki mentés jellegű káresemények felszámolása –  néhány extrém eset kivételével - rutinszerű tevékenységnek minősíthető.

A riasztásra történő felhívást követően a kivonulás  minden esetben a 256/2008 korm. rendeletben meghatározott normaidőn belül, az előirt létszámmal történt. Ugyanakkor több esetben - ha szükségessé és indokolttá tette az esemény jellege - két gépjárműfecskendővel, két teljes raj került bevetésre.

A statisztikai adatokat rögzítő Központi Ügyelet Információs Rendszerből (KÜIR) történt lekérdezés alapján az látható, hogy a 214 eset felszámolását több mint 80 % -ban külső segítség nélkül végeztük.  

Az illetékességi körben lefolytatott tűzvizsgálatok során a tüzek eloltásával, műszaki mentések végrehajtásával kapcsolatban szakszerűtlenségre utaló megállapítás nem volt. A megyei szakmai felügyelet irányába a működési területünkről vizsgálatra okot adó állampolgári panasz, bejelentés nem történt.

Tűzoltóságunk működési területének jelentős részét fedi le a Tisza-tó. A vízi mentést igénylő helyzetek kezelésére  felkészültek vagyunk. Forráshiány miatt továbbra sem várható, hogy a nyári időszakban parti figyelő, illetve mentő szolgálat kerüljön kihelyezésre.

  Technikai feltételek

A 2008-ban pályázat segítségével átvett RENAULT Midlum gépjárműfecskendő jól biztosítja az alapfeladataink végrehajtásának feltételeit. A felújított STEYR RB 4000 típusú tűzoltó jármű tartalékként a vonatkozó rendelet szerint a működés biztonságát szolgálja.

Bár egyre fogyó mértékben, de tartalékaink vannak egyéni védőeszközök, légzésvédelmi, vegyvédelmi ruházat és tűzoltási szakfelszerelések és munkaanyagok vonatkozásában.

A szakfelszerelések, laktanya karbantartása heti ismétlődő rendszerben, napirendként meghatározott formában történik.

A gépjárműszemlékre és műszaki vizsgáztatásokra ütemezetten, terv szerint került sor.

A búvárok részére biztosítva vannak az alapeszközök és nehezített körülmények közötti bevethetőséget biztosító szakfelszerelések.

  Munkavédelem:

A munkavédelemi feladatokat  megbízási szerződéssel olyan -  szakirányú végzettséggel rendelkező - külsős munkatárs végezi, aki önkéntes tűzoltóként is rendelkezésre áll. Rendszeresen, a szabályzatban meghatározottak szerint kerül sor a munkavédelmi szemlékre, munkavédelmi oktatásokra.

A tűzoltási és műszaki mentési eszközök, egyéni védőfelszerelések időszakos terheléspróbái, biztonsági felülvizsgálatai a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történtek, annak dokumentáltsága folyamatos, rendezett. Szükséges viszont megemlíteni, hogy ezen időszakos biztonsági felülvizsgálatok rendkívül költségesek.

A személyi állomány részére  folyamatosan rendelkezésre álltak a szükséges egyéni védőeszközök, ha indokolt volt, meghibásodás esetén a tartalék készletből azonnali pótlásra kerülhetett sor.

Tűzoltóságunknál a tárgy időszakban, munkakörben végzett tevékenység közben baleset nem történt. A foglalkoztatott és önkéntes  állomány  részt vett az előírt, időszakosan ismétlődő munkaköri alkalmassági vizsgálatokon.

A gépjárművezetők  rendelkeznek az előirt PÁV –I –es   minősítéssel.

Gazdálkodás, pénzügy :

Önkéntes Tűzoltóságunk gazdálkodása, pénzügyeinek kezelése az alapszabályban,  gazdálkodási, valamint a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint valósult meg.

A tárgy évi költségvetést és annak teljesítését a közgyűlés fogadja el.

Ugyanakkor minden év február 15-ig a - Megyei Igazgatóságon keresztül -  BM OKF  gazdasági főosztálya felé tételesen számoltunk el az előző évi támogatások felhasználásáról. Az elszámolásokat követően kifogásolás nem történt.

A helyi önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról  a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja felé számolunk el tételesen

támogatások felhasználásáról. Az elszámolásokat követően kifogásolás nem történt.

A helyi önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról  a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja felé számolunk el tételesen

Költségvetési beszámoló 2010  
       
Bevételek megnevezése Összeg (Ft)    
Előző évi maradvány  1356449    
2010. évi állami normatíva 20460312    
2010. évi önkormányzati támogatás 500000    
2010. évi egyéb bevételek  209826    
Bevételek összesen 22526587    
       
Személyi juttatások megnevezése Összeg (Ft)    
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9554577    
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2455488    
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 703400    
Étkezési hozzájárulás (Cafetéria) 840000    
Személyi juttatások összesen 13553465    
TB járulék 3403100    
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 198000    
Munkaadókat terhelő járulékok összesen 3601100    
       
Dologi kiadások megnevezése Összeg (Ft)    
Hajtó- és kenőanyagok 1115958    
Szakmai eszközök, anyagok beszerzése      
Munka-, védő-, forma- és egyenruha beszerzése 112400    
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, stb.) 519005    
Üzemeltetési kiadások (víz, villany, gáz) 501678    
Egyéb üzemeltetési kiadások 2034800    
Egyéb szolgáltatási kiadások 985898    
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 32285    
Dologi kiadások összesen 5302024    
       
Bevételek felhasználása Összeg (Ft) %-ban
Állami normatíva felhasználás 20460312    
Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok összesen   17111163 76,19
Dologi kiadások összesen   3 356 360 14,94
Önkormányzati támogatás felhasználás 500000    
Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok összesen      
Dologi kiadások összesen   500000 2,2
Egyéb bevételek felhasználása 1566275    
Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok összesen   43402 0,19
Dologi kiadások összesen   1445664 6,43
2010 évi pénz maradvány   69998 0,05
Mindösszesen 22526587 22526587  

 

 

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto